list motywacyjny

PODANIE O PRZYJĘCIE NA STUDIA PODYPLOMOWE

……………………………………….…………………………, ………………

(imię i nazwisko) (miejscowość i data)

……………………………..
(kod i miejscowość)

……………………………..
(ulica)

……………………………..
(województwo)

Dziekan Wydziału

[pełna nazwa Wydziału i tytuły naukowe dziekana, jego imię i nazwisko]

przez

Kierownika Studiów Podyplomowych
[tytuł naukowy, imię i nazwisko Kierownika]

Proszę o przyjęcie mnie na studia podyplomowe …………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………..

[nazwa studiów]

prowadzone w roku akademickim …………………………

…………………………….
(podpis kandydata)

Do podania załączam:

1) kwestionariusz osobowy
2) odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej
3) jedna fotografia
4) [inne załączniki]